เวลาให้บริการ

สายด่วนบริการ 7*24ชม.

โทรหาเรา

+86-13585569799

บดขยี้คณะกรรมการการเลือกตั้งกลาง

พระราชบัญญัติประกอบร ัฐธรรมน ...

2018-9-13 · ว่าด้วยคณะกรรมการการเล ือกตั้ง "กรรมการ" หมายความว่า กรรมการการเลือกตั้งตามกฎหมายประกอบร ัฐธรรมน ูญว่าด้วย

เรียนรู้เพิ่มเติม

ประเด็นส าคัญในการพิจารณาของ ...

2021-7-17 · อ ำนำจหน้ำท่ของส ำนักงำนเขตตำมมต ก.ก. ครั้งท่ 1/2549 เมื่อวันท่ 16 มกรำคม 2548 ประเด็นส าคัญในการพิจารณาของ ก.ก. คณะกรรมการฯ ไดพิจารณาในประเด็นส าคัญ ๆ ...

เรียนรู้เพิ่มเติม

สำนักงานคณะกรรมการการ ...

2021-3-19 · สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดนครนายก ศาลากลางจังหวัดนครนายก (หลังเดิม) ชั้น 2 ตำบลท่าช้าง อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก 26000

เรียนรู้เพิ่มเติม

(เพิ่มเติม) เลือกตั้ง''62: "ไพบูลย์ ...

2019-2-8 · นายไพบูลย์ นิติตะวัน หัวหน้าพรรคประชาชนปฏิรูป ยื่นหนังสือเรียกร้องให้คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) สั่งให้พรรคไทยรักษาชาติ (ทษช.) ระงับการ ...

เรียนรู้เพิ่มเติม

ระเบียบคณะกรรมการการเล ือกตั้ง

2017-12-1 · ระเบียบคณะกรรมการการเล ือกตั้ง ว่าด้วยกองท ุนเพื่อการพ ัฒนาพรรคการเม ือง พ.ศ. 2560

เรียนรู้เพิ่มเติม

Talon ประธานาธิบดีของเบนินชนะการ ...

ประธานาธิบดี Patrice Talon ของเบนินได้รับการเลือกตั้งอีกครั้งด้วย ...

เรียนรู้เพิ่มเติม

ความรู เกี่ยวกับการเลือกตั้งท ...

2020-12-15 · คํานํา หนังสือ "108 ความรู เกี่ยวกับการเลือกตั้งท องถิ่น" เล มนี้ เขียนโดย นายเมธา ศิลาพันธ อดีตรองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง

เรียนรู้เพิ่มเติม

ราชกิจจาฯ ลงประกาศโปรดเกล้าฯ ...

2018-8-15 · 4.นายฉัตรไชย จันทร์พรายศรี เป็นกรรมการการเลือกตั้ง 5.นายปกรณ์ มหรรณพ เป็นกรรมการการเลือกตั้ง ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

เรียนรู้เพิ่มเติม

ระเบียบคณะกรรมการการเล ือกตั้ง

2018-4-30 · โดยที่เป็นการสมควรให ้มีระเบียบคณะกรรมการการเล ือกตั้งว่าด้วยผู้ตรวจการเลือกตั้ง พ.ศ. ๒๕๖๑

เรียนรู้เพิ่มเติม

การเมือง

3.คณะกรรมการสภาวิศวกร จะจัดให้มีการประชุมสมาชิกเป็นการประชุมใหญ่ปีละหนึ่งครั้งการประชุมใหญ่ในคราวอื่นนอกจากนี้เรียกว่าการประชุมใหญ่ ...

เรียนรู้เพิ่มเติม

ระเบียบสหภาพแรงงาน ...

2018-12-21 · คณะกรรมการการเลือกตั้ง 45 ขอ ๕. คณะกรรมการการเลือกตั้งแบงเปน ๒ ประเภท ไดแก@ (๑) กรรมการการเลือกตั้งสวนกลาง

เรียนรู้เพิ่มเติม

องค์ความรู้กฎหมาย:รัฐธรรมนูญ ...

ส่วนที่ 2 คณะกรรมการการเลือกตั้ง ... พุทธศักราช 2558 จึงได้บัญญัติให้มีคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญมีหน้าที่ร่างรัฐธรรมนูญ ...

เรียนรู้เพิ่มเติม

ระเบียบคณะกรรมการการเล ือกตั้ง

2017-11-30 · ว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา 6๙ มาตรา 78 มาตรา 8๐ มาตรา 8๒ มาตรา 8๓ มาตรา 8๔ และมาตรา 8๖ แห่งพระราชบ ัญญัติประ ...

เรียนรู้เพิ่มเติม

ติดป้ายหาเสียง ต้องระวังข้อ ...

2019-1-31 · ส่วนป้ายหาเสียงขนาดใหญ่ของพรรคการเมือง ให้มีได้ไม่เกิน 1 เท่า โดยกกต.กทม.จะมีคณะทำงาน และผู้ตรวจการเลือกตั้งคอยตระเวนตรวจสอบจำนวนป้าย ขนาด ...

เรียนรู้เพิ่มเติม

กกต.ร้อยเอ็ด แนะนำห้องสมุด ...

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ประจำจังหวัดร้อยเอ็ด ขอแนะนำ ... ว่า สืบเนื่องจากภารกิจของสำนักงานคณะกรรมการการ ...

เรียนรู้เพิ่มเติม

ราชการส่วนกลาง (ประเทศไทย)

2021-8-15 · การเลือกตั้งที่ผ่านมา วุฒิสภา: พ.ศ. 2557 สภาผู้แทนราษฎร: พ.ศ. 2562 ... สำนักงานคณะกรรมการการ อุดมศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการ ...

เรียนรู้เพิ่มเติม

Facebook พิจารณาตั้งคณะกรรมการ ...

2021-8-26 · Facebook พิจารณาตั้งคณะกรรมการพิเศษดูแลการเลือกตั้งโดยเฉพาะ. บอร์ด กยท ...

เรียนรู้เพิ่มเติม

กฎเหล็ก ป้ายหาเสียงเลือกตั้ง ...

2019-1-30 · ผอ.กกต.กทม.เผยกฎเหล็ก ป้ายหาเสียงเลือกตั้ง พรรคการเมืองลุยติดได้ตั้งแต่พรุ่งนี้ ย้ำหนัก ห้ามติดเกาะกลางถนนเด็ดขาด ขณะ 2 ฝั่งถนนสำคัญที่ ...

เรียนรู้เพิ่มเติม

Facebook พิจารณาตั้งคณะกรรมการ ...

2021-8-26 · เฟซบุ๊ก (Facebook) พี่เบิ้มแห่งโลกโซเชียลมีเดีย ขอคำปรึกษาจากนักวิชาการและ ...

เรียนรู้เพิ่มเติม

กฎหมายกลางทั่วไป

2010-2-22 · การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทน ราษฎร พ.ศ. 2522-----ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร. ... มาตรา 46 การลงมติวินิจฉัยของคณะกรรมการตรวจคะแนน ให้ถือ ...

เรียนรู้เพิ่มเติม

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ...

2020-9-18 · ประการแรกคือ ความเจ็บป่วย มีความเสี่ยงสูงมากที่จะเกิด การระบาดรอบที่ 2 ของมหาโรคระบาดโควิด-19 น่าจะระบาดจะเข้ามาจากทางฝั่งพม่าตามแนวชายแดน ...

เรียนรู้เพิ่มเติม

ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง

2012-10-5 · ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง การแบ่งเขตเล ือกตั้งสมาช ิกสภาเทศบาลในจ ังหวัดนครศร ีธรรมราช ... คณะกรรมการการ ...

เรียนรู้เพิ่มเติม

» ศัพท์ภาษาจีน: หน่วยงานต่างๆ ...

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ปปช.)

เรียนรู้เพิ่มเติม

ร่างฯ ที่ สคก. ตรวจพิจารณาแล้ว ...

2018-10-11 · "คณะกรรมการการเลือกตั้ง" หมายความวา คณะกรรมการการเลือกตั้ง ตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยคณะกรรมการการเลือกตั้ง

เรียนรู้เพิ่มเติม

Talon ประธานาธิบดีของเบนินชนะการ ...

Talon ประธานาธิบดีของเบนินชนะการเลือกตั้งใหม่ ประธานาธิบดี ...

เรียนรู้เพิ่มเติม

ระเบียบคณะกรรมการการเล ือกตั้ง

2017-11-29 · การเลือกตั้งด้วย "สํานักงาน" หมายความว่า สํานักงานคณะกรรมการการเล ือกตั้ง "เลขาธิการ" หมายความว่า เลขาธิการคณะกรรมการการ ...

เรียนรู้เพิ่มเติม

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ...

2021-8-23 · 19 เมษายน พ.ศ. 2559 คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) กำหนดให้วันที่ 7 สิงหาคม พ.ศ. 2559 เป็นวันออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญ

เรียนรู้เพิ่มเติม

ระเบียบคณะกรรมการการเล ือกตั้ง

2007-10-22 · คณะกรรมการการเลือกตั้งในวันถัดไป ซึ่งแต ละรูปแบบประกอบด วย (๑) รายละเอียดเกี่ยวกับอําเภอหร ือตําบล หรือเขตพ ื้นที่ที่อยู ในเขตเล ือกตั้งแต ...

เรียนรู้เพิ่มเติม

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

การเผยแพร่สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นร่างอนุบัญญัติและร่างคำแนะนำของคณะกรรมการพัฒนากฎหมาย ซึ่งออกตามความใน ...

เรียนรู้เพิ่มเติม

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ...

2021-9-2 · 19 เมษายน พ.ศ. 2559 คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) กำหนดให้วันที่ 7 สิงหาคม พ.ศ. 2559 เป็นวันออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญ

เรียนรู้เพิ่มเติม

อำนาจและความชอบธรรมในฐานะ ...

2020-9-18 · ปมปัญหาหลักที่เป็นแก่นของความขัดแย้งในช่วงสองทศวรรษนี้คือความชอบธรรมของการได้มาซึ่งอำนาจและความเที่ยงธรรมของการใช้ ...

เรียนรู้เพิ่มเติม